Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie - DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY

Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dalikowie: Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików od dnia 17 sierpnia 2022r. (środa).

Druki wniosków są zamieszczone na stronie internetowej: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie i Urzędu Gminy Dalików, oraz są dostępne w formie papierowej w siedzibie tut. GOPS w godzinach pracy ośrodka.

Wnioski o  wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 roku, a złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

W myśl ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022r., wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku oraz zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w przypadku dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, a przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

UWAGA!

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Ponadto gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przesyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego) lub możliwa do odbioru w siedzibie GOPS w Dalikowie. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Wypłata dodatku w kwocie 3 000 zł na gospodarstwo domowe nastąpi w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie,
 • za pośrednictwem poczty (papierowo) na adres tut. GOPS.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 678-01-83 wew. 14.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-18 11:50przez:
Opublikowano:2022-08-18 10:23przez: Nina Żałobna
Zmodyfikowano:2022-09-27 10:23przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:402

Rejestr zmian

 • [2022-09-27 10:23:45]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-09-27 10:22:41]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-09-27 10:13:45]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-09-27 10:09:34]Nina Żałobna3
 • [2022-08-22 13:40:30]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-08-19 13:40:05]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-08-19 00:00:00]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-08-18 12:02:01]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-08-18 12:01:01]Nina ŻałobnaNina Żałobna
 • [2022-08-18 11:45:28]Nina ŻałobnaNina Żałobna

Banery/Logo