Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-19 ( Imieniny: Celestyny, Iwony)

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

Następca PO PŻ zatwierdzony przez Komisję Europejską
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do kogo skierowana będzie pomoc żywnościowa:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezdomne,
 • obywatele państw trzecich1,
 • osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria.
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r.,  poz. 901  z późn. zm.).

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie) oraz  przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy tj. z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy domowej;
  a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. (uchylony);
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Za kwalifikowanie osób do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej. 

Osoby zainteresowane pomocą w ramach powyższego Programu mogą zgłaszać się jak do tej pory do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie, Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików celem przedłożenia niezbędnych dokumentów kwalifikujących końcowych odbiorców.

Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy GOPS w Dalikowie. O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco w kolejnych informacjach bądź drogą sms (planowany okres zgodny z Wytycznymi do Programu to termin: od grudnia 2023r. do października 2024r.).
 

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:
•    Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.
•    Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji.
•    Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne.
•    Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu.

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-17 13:16przez:
Opublikowano:2023-10-02 15:05przez:
Podmiot udostępniający: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:980

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo