Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie:

- od dnia 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej przez internet za pośrednictwem:

 • Portalu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS;
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP;

(powyższe trzy formy złożenia wniosku tylko dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

 • Bankowości internetowej (banki które dołączyły się do programu tj. zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej):
  • Alior Bank S.A.,
  • PKO Bank Polski S.A./Inteligo,
  • Bank Pocztowy S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • mBank S.A.,
  • Bank Millennium S.A.,
  • Nest Bank S.A.,
  • Bank Pekao S.A.,
  • Santander Bank Polska S.A.,
  • SGB-Bank S.A.,
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • KASA Stefczyka,
  • SKOK Śląsk.

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie/Organie.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę banku i za pomocą bankowości elektronicznej przesłać wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie w formie elektronicznej.

Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazanego w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

Sugerujemy przed wysłaniem wniosku za pośrednictwem banku (na ostatnim etapie jego uzupełniania) o zweryfikowanie wniosku, czy został prawidłowo wypełniony celem uniknięcia ewentualnych błędów, a tym samym wizyty w urzędzie.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU:

 • błędne miejsce zamieszkania (należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania),
 • dziecko, które ukończyło 18 rok życia nie jest dzieckiem, na które przysługuje świadczenie wychowawcze (500+),
 • zaznaczenie wszystkich oświadczeń (w tym o pobycie/braku pobytu poza granicami RP).

 

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej (druk wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania poniżej ):

 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dalikowie: Powstańców 1, 99-205 Dalików,                                                     w dniach: pon. – pt. w godz. od 7.30 do 15.30;
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie,                                                    Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Ponadto informujemy, że 3 miesięczny okres na złożenie wniosku obowiązuje w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na:

 • nowo narodzone dziecko,
 • dziecko objęte opieką,
 • dziecko przysposobione.

Termin liczony jest od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką bądź przysposobienia dziecka.

Termin 3 miesięcy na złożenie wniosku obowiązuje również w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, wówczas termin 3 miesięcy liczony jest od daty śmierci wskazanych osób do dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Zachowanie powyższego terminu daje możliwość ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką,  przysposobienia dziecka, śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Po tym terminie świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy (mówiący o opiece naprzemiennej;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie będą już musieli przedkładać dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować o zmianach  np. w zatrudnieniu.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne.

Ponadto świadczenie nie jest uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie  przysługuje.  Kwotę  świadczenia  wychowawczego  przysługującą  za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

 

Przyznanie przez organ świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskazał adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację może odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 § 2 kodeksu cywilnego),
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

 

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

 

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli wnioskodawca złożony w tut. Organie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) a członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka (małżonek, drugi rodzic dziecka) przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), to powyższy wniosek zostanie przekazany do Wojewody Łódzkiego dopiero po załączaniu do wniosku wskazanego (również składanych drogą elektroniczną) dokumentów potwierdzających aktywność zawodową członka rodziny za granicą Polski wraz z wypełnionym oświadczeniem. W przypadku niekompletnych wniosków (bez w/w załączników) organ będzie wzywał w/w osoby do uzupełniania powyższych dokumentów – drogą tradycyjną.

Wojewoda Łódzki ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Organu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia wychowawczego.

 

Wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

W nadzwyczajnych sytuacjach będą mogły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik tut. organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić wypłatę gotówkową na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.). W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego konsekwencją będzie odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU

 • zmianę miejsca zamieszkania,
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski,
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie.

Powyższe kwestie należy zgłosić do Urzędu niezwłocznie, by uniknąć nienależnego pobrania świadczenia.

 

Świadczenie wychowawcze także nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Autor: Witold Kuźniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-07 12:39przez: Witold Kuźniak
Opublikowano:2021-02-07 11:56przez: Nina Żałobna
Zmodyfikowano:2022-08-18 11:53przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:1142

Rejestr zmian

 • [2022-08-18 11:53:29]Nina ŻałobnaNina Żałobna

Banery/Logo