BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie

RODO

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

GOPS w Dalikowie

 

 

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Komisji Europejskiej  o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r, a także obowiązującą krajową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000), jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików reprezentowany przez Kierownika.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującej m.in. ustawy o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego i przyjętego statutu. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach jednakże dopiero po wyrażeniu na to dobrowolnej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem  i tylko zgodnie z jego poleceniem.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności Gminy i przyjętego statutu (również. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządach i przyjętego statutu oraz podstawie obowiązującej litery prawa dotyczącej ochrony danych osobowych.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o obowiązujące przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Autor: Nina Żałobna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-11 13:58przez: Nina Żałobna
Opublikowano:2020-12-11 00:00przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:5010

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.